Numer Szkolenia: 002

Ramowy program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)::

Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące::

obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,:

ochrony pracy kobiet i młodocianych,:

profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników,:

szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,:

organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,:

źródeł prawa międzynarodowego.:

Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów - 3 godz.;:

2. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy - 2 godz.;:

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 1godz.;:

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki - 2 godz.;:

5. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami - 3 godz.;:

6. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy -3 godz.;:

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) -1 godz.;:

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego -1 godz. :

Razem: 16 godz.

orientacyjna cena - 180,- zł /osoba * przy grupie słuchaczy.
16 godzin.