Numer Szkolenia: 000

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - INSTRUKTAŻ OGÓLNY

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres obowiązków i uprawnienia pracodawcy, pracowników, oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bhp. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp - 0,6 godz.

2. Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze - 0,5 godz.

3. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym - 0,4 godz.

4. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego - 0,5 godz.

5. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

Postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy – 1,0 godz.

Razem - 3,0 godz.

orientacyjna cena - 100,- zł /osoba * przy grupie słuchaczy.
8 godzin.