Numer Szkolenia: 001

Ramowy program szkolenia:

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP, z uwzględnieniem:

- praw i obowiązków pracowników i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, - ochrony pracy kobiet i młodocianych,

- wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - 2 godz.;

2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników - 2 godz.;

3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe - 2 godz.;

4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - 2 godz.

Razem: 8 godz.

orientacyjna cena - 100 zł / osoba przy grupie słuchaczy.
8 godzin