Rodzaje szkoleń BHP oraz czas okres ważności  ilustruje rozpiska.

Osoba zatrudniona na stanowisku;

  1. szkolenie wstępne – wszyscy przed dopuszczeniem do stanowiska pracy.
  2. okresowe BHP  : pierwsze / czas wg programu / ważność:
  • kierownik / pracodawca             • w ciągu 6 miesięcy  • /  program min 16 h  / 1 raz na max 5 lata *
  • administracyjno-biurowe           • w ciągu 12 miesięcy • /  program min 8 h  / 1 raz na max 6 lata *
  • robotnik                                        • w ciągu 12 miesięcy • /  program min 8 h / 1 raz na max 3 lata *

*Zależnie od zagrożeń występujących na stanowisku pracy dokonane w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego

Tabela info o rodzaju szkoleń BHP

Podstawa prawna:

Numer Rodzaj szkolenia Program Czas trwania
000 Szkolenie BHP wstępne (przed dopuszczeniem do pracy) Celem szkolenia jest poznanie zagrożeń na stanowisku pracy, pozyskanie umiejętności właściwego postępowania zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. 3 godz.
001 Szkolenie BHP na stanowiskach adminstracyjno-biurowych Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, metod ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia bezpieczeństwa pracowników, • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, • postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych. 8 godz.
002 Szkolenie BHP na stanowiskach kierowniczych Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych 16 godz.
003 Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu : • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, • zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń. 8 godz.
004 Szkolenie z pierwszej pomocy Celem szkolenia jest poznanie zasad udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej. wg. ustaleń
005 BHP przy pracach na wysokości Wg. indywidualnego progamu nauczania. wg. ustaleń
006 Ćwiczenia praktyczne - próbna ewakuacja Celem szkolenia jest poznanie zasad ewakuacji w obiekcie zakładu pracy / szkole / placówce służby zdrowia wg. ustaleń
007 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej Wg. indywidualnego progamu nauczania. wg. ustaleń
008 Sponsorowane szkolenie wewnętrzne Wg. indywidualnego progamu nauczania. wg. ustaleń
009 Stres w środowisku pracy Wg. indywidualnego progamu nauczania. 8 godz.