Pytania

 1. Ciągle mam w firmie kontrole. Czy jest limit wizyt przedstawicieli organów kontroli?
 2. Proszę mi wyjaśnić jakie są rodzaje szkoleń BHP.
 3. Jestem małym pracodawca. Mam wiele zawodowych problemów w firmie. Czy muszę się znać na wszystkich przepisach BHP?
 4. Gdzie mogę skorzystać z bezpłatnego szkolenia BHP dla pracodawców?
 5. Kiedy przychodzi na kontrole Państwowa Inspekcja Pracy?
 6. Kiedy mogę / muszę powołać w swojej firmie pracownika od BHP?
 7. Jaka odzież robocza muszę zapewnić pracownikom, gdzie ustalone są limity i asortyment?
 8. Czy pracownicy administracyjno-biurowi podlegają badaniom lekarskim?
 9. Czy jest możliwe wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewydane srodki higieny osobistej?
 10. Czy koniecznie muszę przeprowadzać ocenę ryzyka?
 11. Moi pracownicy pracują przy komputerach. Czy muszę im kupi okulary?


Ciągle mam w firmie kontrole. Czy jest limit wizyt przedstawicieli organów kontroli?

Podstawowe zasady:

 • nie można prowadzić równocześnie więcej niż jedna kontrole działalności (istnieje sześć wyjątków od tej zasady),
 • łączny czas wszystkich kontroli nie możne przekraczać 8 tygodni w roku kalendarzowym a wobec tzw. małych i średnich przedsiębiorców – 4 tygodnie,
 • kontrolujący przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy ma obowiązek okazania oprócz legitymacji służbowej także uprawnienia do prowadzenia kontroli (nie dotyczy sytuacji gdy kontrola prowadzona jest w trybie niezwłocznym).

Podstawa prawna:
– Ustawa z 2.07.2004r o swobodzie działalności gospodarczej…


Proszę mi wyjaśnić jakie są rodzaje szkoleń BHP.

Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy, pracodawca musi zapewnić przeprowadzenie następujących szkoleń z zakresu BHP:

I wstępne:

 • instruktaż ogólny
  – prowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy,
  – prowadzony przez pracownika służby BHP lub osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę  posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizacje programu instruktażu,
 • instruktaż stanowiskowy
  – prowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  – prowadzony przez wyznaczona przez pracodawce osobę kierującą pracownikami lub pracodawce, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Pracownik wykonujący prace na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

W przypadku wprowadzenia zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń pracownicy zatrudnieni na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

II okresowe:

– częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach uzależniona jest od rodzaju i warunków wykonywania prac na tych stanowiskach

1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku;

2. Szkolenie okresowe:
a) osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;
b) pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
c) pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
d) pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych wcześniej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt 2 pod pkt a) przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt 1 oraz w pkt 2 pod pkt b-c) – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Z pierwszego szkolenia okresowego, może być jednak zwolniona osoba, która:
1. przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
2. odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Podstawa prawna:
– Art.237 5 kodeksu pracy,
– Rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z pózn. zm.)


Jestem małym pracodawca. Mam wiele zawodowych problemów w firmie. Czy muszę się znać na wszystkich przepisach BHP?

Tak,
pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad BHP.

Zapis wynika z ciągu logicznego – jednoznacznie została określona odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych ludzi. Skoro odpowiada – musi wiedzieć za co, jaki stan prawny jest ustalony w zakresie zagadnienia.

Moze, niezależnie od ilości zatrudnianych osób, powołać służbę BHP (zatrudnić osobę, współpracować z firma mającą właściwe uprawniania) jako swój organ doradczy, opiniotwórczy. Decydentem w sprawie działań organizacyjnych, finansowych, podejmowania ryzyka, pozostaje pracodawca.

Podstawa prawna:
– Art.207 §3 kodeksu pracy.


Gdzie mogę skorzystać z bezpłatnego szkolenia BHP dla pracodawców?

Oddziały ZUS na terenie całego kraju prowadza w ramach działalności prewencyjnej szkolenia dla pracodawców, zatrudniających od 1 do 9 pracowników (kurs opłacany w całości z środków prewencji wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W Warszawie pilotuje sprawę kursów I Oddział ZUS ul. Senatorska 6/8. tel. (22)-538-24-13.


Kiedy przychodzi na kontrole Państwowa Inspekcja Pracy?

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują rocznie okolu 63,5 tys. pracodawców.

Odwiedzają zakłady pracy w sytuacji gdy:

 • w firmie zdarzył się wypadek ciężki, śmiertelny, lub zbiorowy,
 • wystąpiło realne zagrożenie dla życia w procesie pracy,
 • pracownicy wystąpili do PIP ze skarga,
 • wymagana jest rekontrola (w przypadku negatywnych wyników poprzednich kontroli),
 • realizowana jest planowana kontrole PIP.


Kiedy mogę / muszę powołać w swojej firmie pracownika od BHP?

Jeśli masz odpowiednie szkolenia jak dla służby BHP – możesz sam wykonywać obowiązki służby BHP, gdy:

zatrudniasz do 10 pracowników albo zatrudniasz do 20 pracowników i zakład jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższa niż trzecia kategorie ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca zatrudniający:

 • do 100 pracowników
  powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
 • więcej niż 100 pracowników
  tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwana dalej “służba bhp”, – pełniąca funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Podstawa prawna:
– Art.237 §11 kodeksu pracy.


Jaka odzież robocza muszę zapewnić pracownikom, gdzie ustalone są limity i asortyment?

Nie ma określonych limitów i asortymentu odzieży roboczej, to pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, ustala rodzaj i ilość odzieży, obuwia , których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne.

Na tych samych zasadach określa okresy używalności odzieży i obuwia roboczego.

Podstawa prawna:
– Art.237 §6-8 kodeksu pracy.


Czy pracownicy administracyjno-biurowi podlegają badaniom lekarskim?

Tak,
pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom w tym również administracyjno – biurowym, przeprowadzenie badan, zwanych profilaktycznymi (wstępnych, okresowych i kontrolnych) w celu stwierdzenia przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

Badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Zakres i częstotliwość badan profilaktycznych określa rozporządzenie przywołane poniżej. Lekarz przemysłowej służby zdrowia, przeprowadzający badania, określa zakres badan i ich częstotliwość

Podstawa prawna:
– Art.229 kodeksu pracy,
– Rozporządzenie M.Z i O.S. z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników…(Dz.U. Nr 69,poz.332 ze zm).


Czy jest możliwe wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewydane środki higieny osobistej?

Nie,
nie ma takiej możliwości. Przepisy kodeksu pracy nakazują pracodawcy zapewnienie pracownikom tych środków.

Podstawa prawna:
– Art.233 kodeksu pracy.


Czy koniecznie muszę przeprowadzać ocenę ryzyka?

Tak,
§ 39 ust.1 przywołanego poniżej rozporządzenia, nakazuje pracodawcy:

 • oceniać,
 • dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach,
 • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach.

Podstawa prawna:
– Art.226 kodeksu pracy.
– Rozporządzenie M.P i PO.S. z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp.(Dz.U.z 2003r. nr 169,poz.1650).


Moi pracownicy pracują przy komputerach. Czy muszę im kupić okulary?

Tak,
pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorem ekranowym jeżeli lekarz sprawujący opiekę medyczna nad pracownikami firmy, wyda decyzje o konieczności pracy w okularach.

Wysokość kwoty, która ma pracownik zwracana (najczęściej pracownik sam kupuje okulary zgodnie z wskazaniami lekarza i swoimi upodobaniami, możliwościami finansowymi) ustala pracodawca.

Podstawa prawna:
– Art.237 §15 kodeksu pracy,
– Rozporządzenie M.P i P.S. z dnia 01.09.1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.(Dz.U. nr 148,poz.973).