SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

0 kursant

Witam,

Uczestnictwo w kursie to “przejście” przez projekcję materiału.

Prezentacja zawiera 5 bloków tematycznych.

Po zapoznaniu się z materiałem (prezentacją),  dokonaj zakończenia kursu(naciśnij przycisk)

– i to już wszystko.

A jeśli potrzebny kontakt:       tel.- 602-369-039 / e-mail:  [email protected]

Wydajemy właściwy dokument.

...............................................
(oznaczenie pracodawcy)
KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie ....................................................................................................................................
2. Nazwa komórki organizacyjnej ......................................................................................................................
3. Instruktaż ogólny Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu .............................................r.
......................................................................................
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 
........................................................
(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)
4. Instruktaż stanowiskowy
1) Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy .............................................................................
przeprowadził w dniu/dniach ...................................... r. .....................................................................
                                                   (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)
Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ................................ ............................................. został(a)
dopuszczony(-na) do wykonywania pracy na stanowisku ....................................................................................
......................................................... ................................................................
(podpis osoby, której udzielono instruktażu*) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)
2)** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy .............................................................................
przeprowadził w dniu/dniach ...................................... r. .....................................................................
                                                   (imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)
Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i) ................................ ............................................. został(a)
dopuszczony(-na) do wykonywania pracy na stanowisku ....................................................................................
..........................................................                   ................................................................
(podpis osoby, której udzielono instruktażu*)   (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)
* Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy dotyczącymi wykonywanych prac.
** Wypełnić w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie BHP WSTĘPNE  –  ważne jest:

 • do 12 miesięcy -pracownik (następnie szkolenie okresowe powtarzalne zależnie od zajmowanego stanowiska)
 • do 6 miesięcy –  kierujący pracownikami /menadżer (następnie szkolenie okresowe) .

Szkolenie wstępne, instruktaż ogólny i stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca – po ukończeniu szkolenie dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca /  inna osoba kierująca pracownikami – która posiada aktualne szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

 


Podstawa prawna:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109726,badania-i-szkolenia-pracownikow.html

 

 

Nauczyciel

User Avatar L K
zł80.00