Okresowe szkolenie BHP na stanowisku administracyjno-biurowym nie wymagane gdy:

rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p., wynika, że zapewnianie szkoleń jest konieczne.

Aby pracodawca mógł odstąpić od zapewniania szkoleń okresowych, muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki:

  • – odstępstwo może dotyczyć tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • – przeważająca część działalności pracodawcy znajduje się w nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka,
  • – ocena ryzyka nie uzasadnia zapewniania szkoleń okresowych.
zobacz : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 29 listopada 2002 r.w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2 GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.Grupy działalnościKod PKD*Kategorie ryzykaStopy procentowe składki (%)
12345
1Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługowąA-0192,53
2Leśnictwo i pozyskiwanie drewnaA-0292,53
3RybactwoA-0351,47
4Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)B-05113,06
5Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnegoB-0692,53
6Górnictwo rud metaliB-07102,80
7Pozostałe górnictwo i wydobywanieB-0861,73
8Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanieB-09123,33
9Produkcja artykułów spożywczychC-1051,47
10Produkcja napojówC-1151,47
11Produkcja wyrobów tytoniowychC-1251,47
12Produkcja wyrobów tekstylnychC-1361,73
13Produkcja odzieżyC-1420,67
14Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionychC-1530,93
15Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplataniaC-1682,26
16Produkcja papieru i wyrobów z papieruC-1751,47
17Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacjiC-1830,93
18Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowejC-1951,47
19Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznychC-2051,47
20Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznychC-2130,93
21Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznychC-2251,47
22Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznychC-2361,73
23Produkcja metaliC-2482,26
24Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeńC-2561,73
25Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznychC-2630,93
26Produkcja urządzeń elektrycznychC-2751,47
27Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaC-2851,47
28Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykliC-2951,47
29Produkcja pozostałego sprzętu transportowegoC-3061,73
30Produkcja mebliC-3161,73
31Pozostała produkcja wyrobówC-3241,20
32Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńC-3351,47
33Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychD-3541,20
34Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wodyE-3651,47
35Odprowadzanie i oczyszczanie ściekówE-3751,47
36Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówE-3872,00
37Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadamiE-3951,47
38Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówF-4141,20
39Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejF-4251,47
40Roboty budowlane specjalistyczneF-4341,20
41Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychG-4530,93
42Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiG-4630,93
43Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiG-4730,93
44Transport lądowy oraz transport rurociągowyH-4941,20
45Transport wodnyH-5051,47
46Transport lotniczyH-5130,93
47Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportH-5241,20
48Działalność pocztowa i kurierskaH-5351,47
49Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymiI20,67
50Informacja i komunikacjaJ20,67
51Działalność finansowa i ubezpieczeniowaK20,67
52Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościL20,67
53Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaM20,67
54Wynajem i dzierżawaN-7730,93
55Działalność związana z zatrudnieniemN-7841,20
56Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneN-7920,67
57Działalność detektywistyczna i ochroniarskaN-8030,93
58Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniN-8141,20
59Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejN-8220,67
60Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialneO, U30,93
61EdukacjaP30,93
62Opieka zdrowotna i pomoc społecznaQ41,20
63Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacjąR30,93
64Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzebyS,T20,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).