Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

źródło: https://www.rcl.gov.pl/

Data ogłoszenia:2020-07-30
Nazwa dziennika:Dziennik Ustaw
Rok:2020
Pozycja:1320

Tekst obwieszczenia: D2020000132001.pdfLink otwiera się w nowej karcie

Kary dla pracodawców za przymuszanie do szczepień? “Przepisy ich nie przewidują”

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-kary-dla-pracodawcow-za-przymuszanie-do-szczepien-przepisy-i,nId,5667363#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-kary-dla-pracodawcow-za-przymuszanie-do-szczepien-przepisy-i,nId,5667363

Okresowe szkolenie BHP na stanowisku administracyjno-biurowym nie wymagane gdy:

rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p., wynika, że zapewnianie szkoleń jest konieczne.

Aby pracodawca mógł odstąpić od zapewniania szkoleń okresowych, muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • – odstępstwo może dotyczyć tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
 • – przeważająca część działalności pracodawcy znajduje się w nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka,
 • – ocena ryzyka nie uzasadnia zapewniania szkoleń okresowych.
zobacz : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 29 listopada 2002 r.w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2 GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.Grupy działalnościKod PKD*Kategorie ryzykaStopy procentowe składki (%)
12345
1Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługowąA-0192,53
2Leśnictwo i pozyskiwanie drewnaA-0292,53
3RybactwoA-0351,47
4Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)B-05113,06
5Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnegoB-0692,53
6Górnictwo rud metaliB-07102,80
7Pozostałe górnictwo i wydobywanieB-0861,73
8Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanieB-09123,33
9Produkcja artykułów spożywczychC-1051,47
10Produkcja napojówC-1151,47
11Produkcja wyrobów tytoniowychC-1251,47
12Produkcja wyrobów tekstylnychC-1361,73
13Produkcja odzieżyC-1420,67
14Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionychC-1530,93
15Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplataniaC-1682,26
16Produkcja papieru i wyrobów z papieruC-1751,47
17Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacjiC-1830,93
18Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowejC-1951,47
19Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznychC-2051,47
20Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznychC-2130,93
21Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznychC-2251,47
22Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznychC-2361,73
23Produkcja metaliC-2482,26
24Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeńC-2561,73
25Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznychC-2630,93
26Produkcja urządzeń elektrycznychC-2751,47
27Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaC-2851,47
28Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykliC-2951,47
29Produkcja pozostałego sprzętu transportowegoC-3061,73
30Produkcja mebliC-3161,73
31Pozostała produkcja wyrobówC-3241,20
32Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńC-3351,47
33Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychD-3541,20
34Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wodyE-3651,47
35Odprowadzanie i oczyszczanie ściekówE-3751,47
36Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówE-3872,00
37Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadamiE-3951,47
38Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówF-4141,20
39Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejF-4251,47
40Roboty budowlane specjalistyczneF-4341,20
41Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychG-4530,93
42Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiG-4630,93
43Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiG-4730,93
44Transport lądowy oraz transport rurociągowyH-4941,20
45Transport wodnyH-5051,47
46Transport lotniczyH-5130,93
47Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportH-5241,20
48Działalność pocztowa i kurierskaH-5351,47
49Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymiI20,67
50Informacja i komunikacjaJ20,67
51Działalność finansowa i ubezpieczeniowaK20,67
52Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościL20,67
53Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaM20,67
54Wynajem i dzierżawaN-7730,93
55Działalność związana z zatrudnieniemN-7841,20
56Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneN-7920,67
57Działalność detektywistyczna i ochroniarskaN-8030,93
58Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniN-8141,20
59Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejN-8220,67
60Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialneO, U30,93
61EdukacjaP30,93
62Opieka zdrowotna i pomoc społecznaQ41,20
63Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacjąR30,93
64Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzebyS,T20,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Jest projekt o pracy zdalnej – pracownik odpowiedzialny za organizację stanowiska pracy

Porozumienie określi też koszty pracy…

Zasady wykonywania pracy zdalnej mają być określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a gdy działa ich więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – to w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Na zawarcie porozumienia będzie 30 dni licząc od przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia. Po tym terminie, gdy nie dojdzie do zawarcia porozumienia – pracodawca będzie mógł sam określić zasady wykonywania pracy zdalnej i zapisać je w regulaminie.

Co ważne, w porozumieniu tym określone mają też być:

 • grupy pracowników, które mogą być objęte pracą zdalną,
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego
 • zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy oraz
 • sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną.

Tak, jak i w poprzedniej wersji projektu, tak i w tej jest przewidziana możliwość rezygnacji z pracy zdalnej przez strony umowy o pracę. W tym celu, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy zdalnej każda ze stron będzie mogła wystąpić „z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy”. Przywrócenie zaś poprzednich warunków wykonywania pracy będzie miało nastąpić w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tak jak w przypadku telepracy, odmowa wyrażenia zgody pracownika na zmianę warunków wykonywania pracy, a także zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej nie będą mogły stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

Projektowane przepisy zakazują też dyskryminowania pracownika „w jakikolwiek sposób” z powodu podjęcia pracy zdalnej, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

Zgodnie z najnowszym projektem pracodawca będzie miał obowiązek:

 • dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • ubezpieczyć narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych;
 • zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

… i ekwiwalent pieniężny

W porozumieniu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną pracodawca będzie też mógł określić zasady wykorzystywania przez tego pracownika materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, stanowiących jego własność. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Przy ustalaniu jego wysokości pod uwagę brane będą w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego na potrzeby pracodawcy materiału i jego ceny rynkowe, a także normy zużycia dotyczące pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną, w tym w szczególności normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty dostępu do łączy telekomunikacyjnych.

Nowością jest możliwość zastąpienia tego ekwiwalentu ryczałtem, którego wysokość odpowiadałaby przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną.

Projekt zakłada ponadto, że dostarczone przez pracodawcę materiały i narzędzia pracy, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, oraz pokryte koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika nie będą stanowiły jego przychodu w PIT.


Kto będzie odpowiadał za BHP: pracownik czy pracodawca?

Projekt daje pracodawcy prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika:

 • wykonywania pracy,
 • w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonych narzędzi pracy, a także ich instalacji,
 • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kontrola ta ma odbywać się za uprzednią zgodą pracownika wykonującego pracę zdalną wyrażoną w postaci papierowej lub elektronicznej lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą.

Ponadto pracodawca będzie musiał dostosować sposób przeprowadzania tej kontroli do miejsca wykonywania i charakteru pracy zdalnej. – Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności pracownika wykonującego pracę zdalną i innych osób ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem – przewiduje projektowany art. 6728 par. 2 k.p.

Co istotne, najnowsza wersja projektu przewiduje również regulacje dotyczące BHP. I tak proponuje się, by przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej pracodawca miał obowiązek sporządzić ocenę ryzyka zawodowego i na podstawie jej wyników musiał opracować informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, uwzględniające w szczególności wpływ tej pracy na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy. Pracodawca będzie jednak mógł sporządzić… uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.

Projekt przewiduje też, że przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik będzie musiał potwierdzić – w postaci papierowej lub elektronicznej – zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Dopuszczenie zaś pracownika do wykonywania pracy zdalnej będzie uzależnione od złożenia przez pracownika (w postaci papierowej lub elektronicznej), oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiadać ma pracownik.

– Pracodawca nie może być zwolniony z odpowiedzialności za BHP, ponieważ to wynika wprost z art. 66 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. Powstaje oczywisty problem, czy w tym punkcie projekt nie narusza przepisów ustawy zasadniczej. Ponadto jak się ma odpowiedzialność za ergonomię stanowiska pracy pracownika do przepisów kodeksu pracy dotyczących obowiązków pracodawcy. Nie do końca też rozumiem, czemu ma służyć kontrola pracy zdalnej w sytuacji, gdy to pracownik ma sam organizować sobie miejsce pracy i za nie odpowiadać – podkreśla prof. Monika Gładoch. I dodaje: – A co z interpretacją m.in. art. 207 k.p.?

Projekt reguluje też kwestie wypadku przy pracy. Proponuje się np., by zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej oznaczało wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Oględziny mają zostać dokonane niezwłocznie po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie uzgodnionym przez pracownika i pracodawcę. Zespół powypadkowy będzie mógł odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.

Zdaniem prof. Gładoch, to jest logiczna zmiana.

Projekt przewiduje też zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez dopisanie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w formie pracy zdalnej. Regulacja dotycząca osób niepełnosprawnych to nic innego jak powtórzenie przepisu z telepracy. Najwyraźniej dostrzeżono lukę w przepisach obowiązujących o pracy zdalnej. Proponuje się więc nadać nowe brzmienie art. 4 w ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W efekcie zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wykluczy możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku zatrudnienia w formie pracy zdalnej.
Czego zabrakło?

Jak podkreśla prof. Monika Gładoch, projekt nie zawiera żadnych przepisów, które dotyczyłyby czasu pracy, mimo że wszyscy wiedzą, że praca na odległość wymaga szczególnej regulacji czasu pracy. Chyba nikt z pracowników nie pracuje osiem godzin dziennie, tylko albo krócej, albo dłużej. To zależy od przydzielonych zadań.
Nie ma także rozwiązań dotyczących bycia offline. – I to mimo, że Parlament Europejski podjął działania zmierzające do uregulowania tej kwestii – zauważa prof. Gładoch. Zaskoczenie jest tym większe, że – jak przekonuje – można to uregulować w bardzo prosty sposób. Wystarczy zapisać, że komunikaty firmowe mają nie trafiać do pracowników po określonej godzinie.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku odwołania tego stanu na całym obszarze RP. W przypadku zaś ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – w przypadku odwołania tego stanu na całym obszarze RP.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/pracownik-bedzie-odpowiadal-za-organizacje-stanowiska-pracy,507451.html