Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

źródło: https://www.rcl.gov.pl/

Data ogłoszenia:2020-07-30
Nazwa dziennika:Dziennik Ustaw
Rok:2020
Pozycja:1320

Tekst obwieszczenia: D2020000132001.pdfLink otwiera się w nowej karcie

Od 1 kwietnia 2021r wyższe jednorazowego odszkodowania z ZUS. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1033 zł brutto.

Wózek

Nowe wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązują obowiązywać będą do 31 marca 2022 r., są to kwoty brutto i wynoszą:

  • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kiedy jednorazowe odszkodowanie się nie należy

Są jednak sytuacje, gdy jednorazowe odszkodowanie nie należy się pracownikowi. Jest tak, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/jednorazowe-odszkodowanie-z-zus-za-uszczerbek-na-zdrowiu-kwoty,507696.html

Wytyczne pomogą dostosować stanowiska niepełnosprawnych

Niepełnosprawni

Pracodawcy mogą korzystać z kompendium wiedzy na temat projektowania obiektów i pomieszczeń oraz przystosowania miejsc pracy na potrzeby osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Ramowe wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane w ramach unijnego projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy (CIOP). Był on prowadzony od marca 2013 r. do lutego 2015 r. i wczoraj przedstawione zostały jego rezultaty. – Pracodawcy często nie wiedzą, w jaki sposób przygotować stanowisko pracy i jego otoczenie dla osoby niepełnosprawnej. Uważają też, że jest to kosztowne, a rzadko korzystają z pieniędzy, które można na ten cel otrzymać – mówiła Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Z kolei Michał Rydzewski z PFRON wskazywał, że przepisy dotyczące dostosowywania miejsc pracy są rozproszone w różnych aktach prawnych, a część z nich jest archaiczna.
W wyniku realizacji projektu powstało więc kompendium wiedzy, gdzie pracodawcy znajdą wszystkie potrzebne informacje. Na podstawie analizy rzeczywistych stanowisk pracy zdiagnozowane zostały potrzeby i opracowane rekomendacje, które zostały zebrane w dwóch publikacjach: ramowych wytycznych oraz dobrych praktykach. Zostały one udostępnione na stronie internetowej funduszu – www.pfron.org.pl.
Elementem projektu są też narzędzia przydatne do projektowania miejsc pracy, w tym m.in. program komputerowy i wizualizacje Przygotowane zostały charakterystyki 200 zawodów, uzupełnionych o informacje o możliwości zatrudniania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. By podnieść wiedzę lekarzy, służb kontrolnych, architektów i firm działające przy oddziałach PFRON specjalne punkty informacyjno-doradcze zorganizowały blisko 400 spotkań.
– Widzimy potrzebę dalszego prowadzenia szkoleń, zwłaszcza dla inspektorów PIP oraz urzędów pracy. Dobrym rozwiązaniem mogłoby też być wprowadzenie na stałe usług doradczych, np. w PFRON – podsumował Michał Rydzewski.

Źródło:
27.2.2015 Dziennik Gazeta Prawna Strona 7 Gazeta prawna Michalina Topolewska

Rady Ochrony Pracy o dostosowywaniu miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

We wtorek, 24 lutego o godz. 9.30 po raz kolejny zbierze się sejmowa Rada Ochrony Pracy skupiająca parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy. Tym razem będą oni dyskutować o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez dostosowanie warunków wykonywania pracy do ich potrzeb.

Uczestnicy posiedzenia będą mówić m.in. o projekcie „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. To przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Wdrażanie projektu rozpoczęto 1 marca 2013 r., a jego zakończenie jest przewidziane na koniec lutego br. W ramach projektu m.in. przeprowadzono diagnozę potrzeb i przygotowano rekomendacje. Podjęto także działania na rzecz podniesienia świadomości i wiedzy m.in. pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych i architektów.

Żródło:
Rady Ochrony Pracy o dostosowywaniu miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 23.2.2015 sejm.gov.pl